Algemene Voorwaarden Webshop Process Communication Nederland – 24/3/2023

Process Communication Nederland, Bos en Lommerplantsoen 1A, 1055AA Amsterdam, Nederland

T (061) 899-8310
E info@pcmnederland.nl
KVK 76229130
BTW nummer NL-860553462B01

Artikel 1 – Definities

 1. In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbod:Alle producten door die door PCN worden aangeboden;
Klant:De wederpartij van PCN, de opdrachtgever, handelend in de uitoefening van zijn of haar bedrijf;
Overeenkomst:De Overeenkomst op afstand tussen PCN en de Klant, welke tot stand komt na aanvaarding van het Aanbod door de Klant;
PCN:De opdrachtnemer, Process Communication Nederland;
Privacy Verklaring:Een aparte verklaring die ziet op de verwerking van persoonsgegevens door PCN welke te vinden is op https://processcommunicationmodel.nl/nl/privacy-terms;
Producten:Alle producten, waaronder boeken, spellen, trainings- en coachingsmaterialen en promotiematerialen die door PCN in fysieke of downloadbare vorm online, dus langs elektronische weg, worden aangeboden op de Website;
Voorwaarden:De onderhavige algemene voorwaarden; en
Website:De website www.shop.pcmnederland.nl waarop de Klant de Producten kan bestellen en waarop alle informatie van de Producten staat vermeldt evenals deze Voorwaarden.

2. Woorden in enkelvoud omvatten tevens het meervoud en omgekeerd, en woorden die verwijzen naar een geslacht omvatten tevens het andere geslacht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het Aanbod en de Overeenkomst.
 2. PCN zal tijdens het bestelproces van de Producten aan de Klant duidelijk maken dat de Voorwaarden van toepassing zijn op de Overeenkomst. PCN zal daarbij een link opnemen naar de locatie van de Voorwaarden zodat de Voorwaarden door de Klant gemakkelijk kunnen worden gedownload en opgeslagen.
 3. Indien dat nodig is, kan de Klant ook aan PCN vragen om de Voorwaarden kosteloos toegezonden te krijgen.
 4. PCN behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen en de laatst toegezonden of gepubliceerde versie van de Voorwaarden blijft van toepassing op de Overeenkomst.
 5. Door aanvaarding van het Aanbod, met andere woorden, door het bestellen van de Producten, verklaart de Klant zich akkoord met de Voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van de Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. De Privacy Verklaring is van toepassing op de Overeenkomst en door het aanvaarden van het Aanbod gaat de Klant uitdrukkelijk ook akkoord met de Privacy Verklaring.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Het kan zijn dat Producten een beperkte geldigheidsduur hebben, of dat er speciale voorwaarden van toepassing zijn. Als dat het geval is, dan zal PCN dit duidelijk aangeven.
 2. Het Aanbod is vrijblijvend en PCN mag het Aanbod (tijdelijk) aanpassen.
 3. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Producten, zodat de Klant een duidelijk beeld heeft van de Producten, waaronder in ieder geval ook de prijs; de kosten voor verzending; de wijze van betaling; en de wijze van verzending.
 4. Indien er afbeeldingen bij de Producten worden getoond, dan zullen deze een goede weergave bieden van de Producten.
 5. Indien PCN een duidelijke, kennelijke vergissing maakt of er een kennelijke fout in het Aanbod staat, dan zal PCN hier niet aan gebonden zijn.

Artikel 4 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder de verplichting tot betaling van de prijs van de Producten.
 2. Na aanvaarding van het Aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden, ontvangt de Klant van PCN per email een bevestiging van de bestelling, waarin onder andere ook de prijs en een uitsplitsing van de BTW staat opgenomen. Zolang deze email niet door PCN is verstuurd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
 3. Iedere Overeenkomst wordt uitgevoerd onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten en onder de opschortende voorwaarde van betaling.
 4. Omdat de Overeenkomst online wordt gesloten, treft PCN passende technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor een veilige online omgeving. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, kan de Privacy Verklaring worden geraadpleegd.
 5. PCN houdt zich aan de wettelijke regelgeving omtrent privacy en cookies, op basis waarvan niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk en deze gegevens ook niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk.

Artikel 5 – Herroepingsrecht en ontbinding

 1. De Klant ziet expliciet af van het herroepingsrecht, wat betekent dat na aanvaarding van het Aanbod de koop van de Producten definitief is en de Producten niet meer geretourneerd kunnen worden.
 2. Indien de betaling niet goed is gegaan of indien er geen (voldoende) Producten beschikbaar zijn, heeft PCN het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Indien de Klant al heeft betaald, dan zal PCN het bedrag binnen 14 dagen restitueren.

Artikel 6 – De prijs

 1. Indien PCN op enig moment de prijzen van de Producten moet wijzigen en/of indien PCN variabele prijzen hanteert, dan geldt de prijs die wordt getoond op de Website.
 2. Alle prijzen op de Website zijn exclusief BTW.
 3. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. PCN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van druk – en zetfouten. Bij druk- en zetfouten is PCN niet verplicht de Producten volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

 1. PCN staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten dienen binnen 2 maanden na levering aan PCN schriftelijk te worden gemeld. De Producten moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking en moeten in nieuwstaat verkeren.
 3. De garantietermijn van PCN komt overeen met de fabrieksgarantietermijn, maar PCN is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Klant. De Producten zijn bedoeld voor normaal gebruik.
 4. De garantie geldt niet indien:
  • de Klant de Producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de Klant de Producten aan abnormale omstandigheden heeft blootgesteld, de Producten anderszins onzorgvuldig heeft behandeld, in strijd met de aanwijzingen van PCN, of in strijd met de instructies op de verpakking van de Producten heeft gehandeld;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. PCN doet haar uiterste best om zo zorgvuldig mogelijk te handelen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
 2. Op de Website zal kenbaar worden gemaakt of de Producten in online vorm of in fysieke vorm worden geleverd. Indien het gaat om online (downloadbare) Producten, dan wordt het emailadres van de Klant als leveringsadres aangemerkt en het moment van verzenden van de Producten per mail, al dan niet middels een downloadlink, als het moment van levering/bezorging.
 3. PCN zal de Producten leveren op het adres dat door de Klant tijdens het bestelproces kenbaar is gemaakt.
 4. PCN zal de Producten na ontvangst van de betaling door de Klant, binnen 3 werkdagen verzenden, tenzij de Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. In dat geval heeft PCN op de Website aangegeven dat er een langere leveringstermijn geldt.
 5. Helaas kan het door drukte bij de pakketbezorging of door andere redenen soms langer duren voordat de Producten worden geleverd, dit levert echter geen grond op voor ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding. Indien er sprake is van zo’n situatie en PCN hierover is geïnformeerd, dan zal PCN de Klant zo snel mogelijk hierover informeren.
 6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen.
 7. Indien levering van een of meerdere Producten onmogelijk blijkt te zijn, zal PCN haar best doen om vervangende Producten beschikbaar te stellen. Ook hierover zal PCN de Klant zo snel mogelijk informeren.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten ligt bij PCN tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan PCN bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. PCN is niet aansprakelijk voor enige schade van de Klant die voortvloeit uit de Overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 10. PCN is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 11. In het geval dat PCN een schadevergoeding verschuldigd is aan de Klant, zal de schade niet meer bedragen dan de kosten die door PCN aan de Klant in rekening zijn gebracht voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 9 – Betaling

 1. Indien de Klant niet (tijdig) betaald, heeft PCN het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Indien de Klant een klacht hebt met betrekking tot de Producten, dan dient de Klant zo snel mogelijk, maar uiterlijk 2 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst of na constatering van de gebreken, schriftelijk contact op te nemen met PCN. De klacht dient duidelijk omschreven te zijn.
 2. PCN doet haar best om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht, op de klacht te reageren en de Klant een passende oplossing aan te bieden voor zo ver dat mogelijk is.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van PCN niet op, tenzij PCN schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door PCN, zal PCN naar haar keuze of de geleverde Producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 11 – Geschillen

 1. De Overeenkomst en deze Voorwaarden, die op de Overeenkomst van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen dan ook uitsluitend door een Nederlandse rechter kunnen worden beslecht. Uiteraard hoopt PCN dat, voordat de gang naar de rechter wordt gekozen, de Klant eerst probeert samen met PCN het geschil op te lossen.
 3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.